ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Koronavir: nouzový stav, 12. až 25. 10.

datum 12.10.2020 vlozil ČGF ČGF kategorie Události

Aktuální informace o vyhlášení krizového stavu a krizových opatřeních platných od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, vláda s účinností od 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. přijala usnesení č. 996 o přijetí krizového opatření, které mimo jiné: I. zakazuje 1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, s tím, že: a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky, 2. dále: - provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách, - provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb, - provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin, II. omezuje 1. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost 2 (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, c) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry, d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka), e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky, f) zákaz produkce živé hudby a tance, g) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost, 5. svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti, Shrnutí dopadů do golfového prostředí: 1. Turnaje a) do 20 osob – nejsou zakázány b) nad 20 osob – zcela zakázány, neboť se jedná o výslovně zakázané hromadné sportovní akce (čl. I. odst. 1. písm. a). 2. Individuální hra – není zakázána, platí dílčí omezení, neboť ve smyslu čl. I. odst. 1. je třeba na skupinu hráčů ve flajtu pohlížet jako na hromadnou akci o počtu osob rovnající se počtu osob ve flajtu (tedy ve smyslu pravidel golfové hry maximálně 4 osoby), přičemž je třeba dbát ustanovení před středníkem, podle kterého jsou osoby povinny udržovat odstup od jiných osob alespoň 2 metry. 3. Tréninky – je třeba postupovat obdobně jako u individuální hry. 4. Tréninky dětských skupin (6-18 let) – jejich konání je výslovně zakázáno (čl. I. odst. 2. poslední odrážka)!!! 5. WC, šatny, sprchy – zakázáno – z dikce krizového opatření vyplývá, že se jedná o tzv. vnitřní prostory venkovních sportovišť, jejichž provoz je ustanovením čl. I. odst. 3 2. sedmá odrážka výslovně zakázán. Je zřejmé, že je nutné se vypořádat s tím, že návštěvníci budou mít v průběhu golfové hry, resp. před jejím započetím či po jejím skončení potřebu použít WC. Použití WC, jakožto vnitřního prostoru venkovního sportoviště, je však zakázáno, takže je tuto záležitost třeba řešit jiným způsobem - např. mobilní WC nenaplňuje definici vnitřního prostoru venkovního sportoviště, stejně tak jako WC, které je součástí restaurace v areálu. Ohledně používání WC v restauraci upozorňujeme na úskalí, které je skryto v povinnosti provozovatele restaurace dle č. II. odst. 1. písm. e), podle kterého provozovatel nesmí vpustit do restaurace více zákazníků, než je míst k sezení (celkový počet míst k sezení je omezen jinými povinnostmi vyplývajícími ze stejného odst. 1.). Zjednodušeně řečeno, v případě, že bude kapacita restaurace plně obsazena, nebude smět personál vpustit do prostor restaurace (tedy na WC) nikoho z venku. Je tedy třeba mít toto na zřeteli a držet v restauraci několik neobsazených míst jako „rezervní kapacitu“ pro návštěvníky WC z venku. 6. Indoory – nelze vůbec používat, jejich provoz je výslovně zakázán (čl. I. odst. 2. sedmá odrážka). 7. Restaurace – veškerá omezení a zákazy jsou detailně popsány v čl. II. odst. 1., upozorňujeme však na stále trvající povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách staveb dle mimořádného opatření MZ, doporučujeme si důkladně pasáž ohledně restaurací v přiloženém krizovém opatření č. 996, prostudovat – kupříkladu upozorňujeme na zákaz možnosti připojení se k internetu pro veřejnost. 8. Golfová recepce: a) je provozována samostatně – nelze provozovat, neboť platí zákaz provozu vnitřních prostor venkovních sportovišť (čl. I. odst. 2. sedmá odrážka) – v takovém případě lze řešit „okénkem“, b) je součástí i. restaurace – v takovém případě je třeba plně respektovat veškerá omezení týkající se restaurace (viz výše), ii. shopu – lze provozovat, v takovém případě se uplatní pouze omezení v rámci čl. II. odst. 5. – pozor na omezení, podle kterého mohou vstupovat a pobývat skupinky nejvýše dvou osob (ustanovení o dětech je na konci odstavce 5.) s tím, že mezi těmito skupinami musí být rozestup alespoň 2 metry. I zde nadále platí povinnost nošení roušek. Závěrem lze shrnout, že od pondělí 12. 10. 2020 lze do doby vydání nových opatření provozovat golfovou hru prakticky výhradně jako individuální volnočasovou aktivitu. V Praze dne 9. října 2020 Mgr. Karel Čelikovský, LL.M. předseda Usnesení vlády ČR č. 996 ze dne 8. 10. 2020 – přijetí krizového opatření 12. 10. až 25. 10. 2020

Green 3/2020

Časopis GREEN

Vážení čtenáři a kolegové,

novým Greenem, kterým právě listujete, je mi opravdu ctí a velkým potěšením Vás provést, nejzajímavější materiály doporučit. Hodně nám záleželo, abychom do něho v roce, jehož průběh nikdo nečekal a přání „Hlavně hodně zdraví“ dostalo úplně jiný rozměr, přenesli i hodně toho co nejpovzbudivějšího ducha… Pevně věřím, že si vše příští rok bohatě vynahradíme!

Vaší pozornosti proto nejprve doporučuji jeden z hlavních materiálů čísla na téma Obměny a předávky strojů na českých golfových hřištích (mimo jiné v Berouně, Kácově, Molitorově, Darovanském Dvoře a na Čertově břemeni), zpestřený rozhovorem s pyšelským hlavním head greekeeperem Bohuslavem Shejbalem. Proč se na Loretě rozhodli pro sekačku Ransomes HM600? „Po sedmi letech bylo zapotřebí obměnit strojový park a nám se nabídla možnost nahradit dvě sekačky jedním strojem. Volba HM600 nám pomohla ve zrychlení času sečení semirafů o méně než dvě 2 hodiny a zkrácení sečení rafů o dva dny. Tato sekačka je výjimečná i tím, že si během tří až pěti minut můžete přenastavit výšku sečení. Oceňuji hlavně to, že nikdy neskalpuje trávník, má pěkný finiš mulčování a nezůstávají po ní žádné žmolky.“

Do zbrusu nových Poděbrad byste se pak mohli přenést materiálem Historické Poděbrady v novém kabátě – díky tomu, že tamní klub zahájil spolupráci s golfovým architektem Jakubem Červenkou (EIGCA) na postupném redesignu tohoto známého československého golfového hřiště, jehož počátky sahají až do roku 1961.

Pokračovat byste mohli přátelskou „návštěvou“ Grabštejna, který se měl stát dějištěm Výročního turnaje ČSG (plánovaný termín byl 11. – 12. října 2020). Měl zde konat. Pandemie si ale vymínila jeho zrušení, více než dvacetileté turnajové historii navzdory. Přitom ještě pouhé tři dny před startem jsme si s Janem Šefčíkem zatelefonovali a on nám do redakce popřál pohodovou cestu k nim na sever… Původně domluveného hostitele, majitele, hlavního greenkeepera a muže tisíce profesí v jedné osobě jsme se zeptali, jak se na vrcholné greenkeeperské společenské a sportovního setkání/klání těšil a co hlavně rozhodlo o volbě dějiště této pečlivě připravované a oblíbené tradiční akce. Jan Šefčík vždy patřil k jejím tradičním účastníkům. Vězte, že úspěšnou generálkou na nakonec neuskutečněný výroční turnaj se stalo srpnové turnajové klání přátel a bývalých účastníků projektu Vzděláním blíže k zeleni.

Dále si Vaší zvýšené pozornosti dovoluji upozornit na ocenění hřiště PGA National Czech Republic Oaks Prague, které získalo v 7. ročníku World Golf Awards dvě prestižní mezinárodní ocenění - Europe's Best Golf Course pro nejlepší evropské golfové hřiště roku 2020 a Czech Republic's Best Golf Course 2020. Nové hřiště na jihovýchodě od Prahy získalo tato ocenění pouze pár měsíců od svého oficiálního otevření letos v létě.

Ápropos, před Vánocemi vyjde betlémská hvězda (pojem z Matoušova evangelia, ve které je popsán příběh mudrců, kterým svítila na cestu k Ježíškovi). Po 397 letech! Jeden z mimořádných nebeských svítivých nebeských úkazů století zaznamenáme na obloze v pondělí 21. prosince. Bude jím seskupení Saturnu a Jupiteru, které patrně stojí za legendou o betlémské hvězdě. Oba planetární giganty se z pohledu zemského pozorovatele k sobě na noční obloze přiblíží natolik, že budou vypadat jako jediný (protáhlý) bod jasného světla. Takovou konjunkci obou planet zase spatří za čtyřicet let až příští generace pozemšťanů.

Ať Vám zmíněná betlémská hvězda symbolicky co nejjasněji posvítí na čtení, či jen prohlížení stránek Greenu, a v novém roce přinese mnoho osobních, pracovních a trávníkářských úspěchů!


KALENDÁŘ AKCÍ


» zobrazit všechny akceNárodní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan