ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Historie (a intenzita) výstavby hřišť

datum 13.04.2019 vlozil Luboš Procházka kategorie Zajímavosti

Na území Českých zemí tehdejšího Rakousko-Uherska jsou zmíněny první neoficiální odpaly na Císařské louce v Praze již v roce 1898. První oficiální GH bylo založeno v Mariánských Lázních v roce 1905. Toto GH se nachází v průměrné nadmořské výšce 764 m n. m., jedná se tedy o členité vrchoviny, v bezprostřední blízkosti lázeňského města. U slavnostního otevření tohoto GH v západočeském lázeňském městě byl přítomen sám anglický král Edward VII. Zprvu bylo toto GH navštěvováno především příslušníky zahraniční klientely. Druhé nejstarší GH v Praze bývá spojováno s rodinou Ringhofferů, které bylo zbudováno v roce 1926 na jejich soukromých pozemcích v Motole, a kde současně vznikl první český golfový klub. Klub je zasazen do mírného klimatu hlavního města Prahy a leží v průměrné nadmořské výšce plochých pahorkatin (310 m n. m.). V roce 1928 bylo vystavěno GH v Líšnici, tedy v období mezi dvěma světovými válkami. GH v Karlových Varech datujeme do roku 1933 (viz Obr. 1), ale původní GH však stálo v centru města (v současné zástavbě) a bylo vybudováno již v roce 1904. Jelikož však GH již nestojí, drží primát GH v Mariánských Lázních (1905). GH Karlovy Vary jsou součástí městské urbanizované zástavby ve vyšší poloze na přechodu plochých vrchovin (556 m. n. m.) a členitých pahorkatin (620 m. n. m.), naopak GH Líšnice leží nedaleko stejnojmenné obce ve vzdálenosti 25 km od Prahy v Benešovské pahorkatině. Svým charakterem na skalnatém podloží se jedná o vláhově podprůměrné GH. V období mezi roky 1929 až 1989 (tedy 60 let) bylo vybudováno již jen 5 GH, a to GH Svratka (1932), GH Poděbrady (1961), GH Šilhéřovice a GH Semily ve stejném roce 1970 a nakonec na sklonku totalitního období v roce 1987/1988 to bylo GH Automotodrom Brno. Tři z těchto GH se nacházejí v plochých pahorkatinách (do 400 m. n. m.), pouze GH Svratka je ve vyšší poloze 700 m. n. m., tj. ploché vrchoviny. Z pohledu urbanizované zástavby se GH Semily nachází u okresního města, GH Automotodrom Brno pak u města krajského uvnitř automobilového závodního okruhu, což tvoří toto GH unikátním. Rok 1966 je pak milníkem v českém golfu, neboť je golf Československým svazem tělesné výchovy a sportu dán na roveň se sporty ostatními. 70. a 80. léta 20. stol. se vyznačující sílící oblibou golfu u nás, především pro zahraniční klientelu, nelze však ještě hovořit o ideální situaci. O tom také svědčí počet vystavěných GH do roku 1989, který byl pouhých 9. Rok 1989 byl rokem zlomovým, kdy byla v Československu nastolena demokracie, což se projevilo ve všech oblastech (od primárního po kvarterní sektor) nově ustavené Československé federativní republiky. Doslova socioekonomický „boom“ zaznamenala i výstavba GH. Od nástupu demokracie po rok 2016 bylo vybudováno nebo rozšířeno 107 GH. Toto období 27 let z hlediska výstavby GH lze rozčlenit do dvou etap: 1. etapa – pozvolnější výstavba GH do pol. 90. let 20 stol. spojená s přílivem investic, tzv. „geografii investic“ týkající se přímo výstavby GH a privatizací veřejného sektoru a 2. etapa – od roku 2000, kdy došlo k akumulaci investic, nastává i výrazné zrychlení v tempu budování GH (ročně přibývá 5-9 GH). Tento jev určující geografickou distribuci GH v ČR spojený s 2. etapou lze také připisovat makroekonomické stabilizaci a rozvoji tržní ekonomiky. 2. fáze související s akumulací investic a rychle rostoucích makroekonomických ukazatelů v kladných hodnotách byla podpořena navíc dotační politikou EU (European Golf Association, 2017). V roce 2017 byla také uveřejněna závratná částka téměř 0,4 mld. CZK, jíž byla dotovaná GH v ČR v programovém období 2007-2013. Výše rekonstrukce GH Kravaře (Opavsko) činila 250 mil. Kč (z toho 80 mil. Kč z EU). GH má vysoký standard, ale trpí "dopravní odlehlostí". Dopravní dostupnost je klíč k ziskovosti GH, díky dostatečné klientele. Z výhodné pozice v dopravní dostupnosti těží např. Golfový Resort Kaskáda (Brno). OKD, a.s. vybudovala v Karviné-Fryštátě GH v rámci rekultivace krajiny po těžbě uhlí. Projekt vyšel na více než 266 mil. Kč (z toho 36 mil. Kč z EU). Podmínky dotačních titulů se však zpřísňují a v navazujícím programovacím 2014-2020 (tedy tom současném) na ně již řada GH nedosáhla. Navíc je zde obava z podmínky udržitelnosti projektu (1-5 let), v případě nesplnění tohoto kritéria hrozí vrácení dotace či její části. Mnoho GH vzniklo v příměstských oblastech větších měst. Trend nových GH obklopených nemovitostmi a investicemi pronikl do ČR až v roce 2016, příkladem je projekt The OAKS Prague (2018). Projekt lze lokalizovat do Středočeského kraje poblíž malé vesnice Nebřenice. Jeho I. etapa bude dokončena v roce 2019. V rámci projektu The OAKS Prague je kromě GH budována i nová rezidenční síť (vč. vlastní infrastruktury). Detailní analýza tohoto aspektu nebyla v ČR prozatím řešena. S rychle rostoucí výstavbou (nejen GH) však přichází i obavy ze strany veřejnosti. Negativním příkladem ohlasu veřejnosti na zřízení GH je případ v Klánovicích. Lidé zde striktně odmítali rozšíření stávajícího GH z obav o Klánovický les a pořádali i referendum. Investor následně utlumil všechny stávající aktivity a golfový klub zde uzavřel. Stagnace golfové základny je nejen problémem tuzemským, ale i světovým. Současná čísla hovoří o tom, že je trh golfu v ČR nasycen, což reflektuje jak stagnace výstavby GH (a zavírání některých areálů – Trhový Štěpánov a Nová Amerika), tak pokles členské golfové základny. Budoucí GH budou zřejmě začleněna do širšího (komplexnějšího) záměru, jako je tomu např. u GH OAKS Prague (dle stejnojmenného projektu The OAKS Prague). Text: Jiří Sláma, Tomáš Kvítek a Václav Bystřický

Green 1/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

letos začínáme již šestnáctou jarní sezonu, kdy nezávislý odborný čtvrtletník GREEN pravidelně vychází. V editorialu jeho prvního čísla, jehož výrobu si ČSG v roce 2003 zadal u vydavatelství Unigolf, čteme: „Greenkeeping je v zahraničí velmi respektovaný obor (i v Čechách si už hráči rychle zvykají na stále vyšší standardy z hlediska dokonalosti herních povrchů), podle nás si zaslouží odpovídající kvalitní tiskovinu… máme nemalé ambice stát se vítaným pomocníkem všech vás, kteří ke své práci potřebujete spíš odborné a zasvěcené informace… vycházet bude na minimálně 16 křídových stranách v plnokrevném provedení... a cíleně rozesílán všem členům ČSG, do všech golfových klubů jejich prezidentům, manažerům a konkrétním správcům hřišť, také do významných českých vzdělávacích center včetně Vysoké školy zemědělské v Praze a Mendelovy univerzity v Brně.“

Těší mě, že minimálně dva poslední „závazky“ se nám postupně podařilo naplnit (a stále daří) více než dobře. Na GREEN dnes narazíte v klubovnách golfových klubů a fotbalových týmů nejen v celé České i Slovenské republice, na pracovních stolech profesionálů – trávníkářů, na odborných akcích i na zajímavých událostech vyloženě sportovního nebo společenského významu…

Je to tak trochu malý zázrak, že náš časopis, fungující pouze z vlastních zdrojů, se nejen prosadil, ale i udržel v konkurenci velkých celků. Ty mají naprosto jiné možnosti a finanční prostředky. Všechno je samozřejmě o každodenní práci. Nás, spolupracujících kolegů a svazových firemních Patronech. Ale především je to o vás, o našich čtenářích. Nadále přivítáme jakýkoliv projev vaší přízně, popřípadě nepřízně, nebo i doporučení, o čem byste si v novém Greenu nejraději přečetli. Bráníte nám rovněž usnout na vavřínech – proto jsme například do tohoto vydání přinesli novou grafiku. Jde o správný krok, podařil se? Těšíme se na další spolupráci! Jsme rádi a vážíme si toho, že vzhledem k vašemu zájmu můžeme působit v oblasti greenkeepingu, která je i díky vám plná dění a aktivit. Na základě toho je každé čtvrtletí o čem psát a informovat, a náš časopis má smysl.

Mimochodem, téměř na den přesně, v prvních únorových dnech před 300 lety, vyšla první česká periodická tiskovina. Kuriozitou bylo, že ještě nepoužívala titulky, takže byla dost nepřehledná. Zprávy v Sobotních (Outerních) Pražských poštovských novinách z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním Jeho císařské a královské milosti obdarované (tak zněl jejich celý název, poštovské proto, že vycházely v sobotu a v úterý – tedy ve dnech, kdy jezdila pošta, která je také rozvážela) byly sice datovány, ale řazeny nikoli chronologicky, ani podle důležitosti. Nýbrž tak, jak se redaktorovi dostaly do rukou. A to někdy, jak si lze dobře představit, trvalo celou věčnost.

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce a radost z úspěchů!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan