ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Bez vody to nepůjde…

datum 10.01.2019 vlozil Luboš Procházka kategorie Zelené vzdělávání

Voda. Čistá voda, pitná voda. Jakou chuť má vlastně čistá voda? Zkusit to někomu vysvětlovat je stejně pošetilé, jako se snažit vysvětlit, proč někoho milujeme. Ale zatímco tisíce lidí dokážou žít bez lásky, nikdo na světě nedokáže žít bez vody. TIP: Kniha Retence a jakost vody Z dlouhodobého hodnocení celkového odtoku vody z malých povodí vyplývá, že přes 40 % vody nám odtéká podpovrchově drenážními systémy. Tato voda je pak nenávratně ztracena pro další využití a je často kontaminována dusičnany a pesticidy. Mějme neustále na paměti, že bez vody to nepůjde. Přejme si, aby dotyčná monografie nezapadla a byla přínosem i motivací… Jestliže spisovatel Izaak Walton (1594 – 1683) básnicky vodu definoval jako „skladiště, do kterého přírody ukládá své zázraky“, lze v dané souvislosti parafrázovat pro život nenahraditelnou půdu jako „úložiště vody a transformátor srážek na odtok“. Tímto Vám předáváme k informaci i dalšímu využití publikaci Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce (Význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně i průvodce vodním režimem krystalinika) autorů Kvítek Tomáš a kolektiv. Kniha pojednává o vztahu retence a jakosti vody v povodí naší nejvýznamnější vodárenské nádrže. Publikace shrnuje široké spektrum poznatků z pedologie, geologie, geomorfologie, hydrologie změny land use a zemědělské výroby. Současně si všímá i vývoje jakosti vody a odnosu látek jak v tocích jednotlivých vodních útvarů, tak i na experimentálních povodích, které jsou základem pro zhodnocení příčin vyplavování látek z půdy a odnosu látek v povrchovém odtoku. Stěžejním poznatkem je zjištění, že v současné zemědělsko-lesní krajině je právě odtok vody nejvýznamnějším faktorem v odnosu látek. Cílem publikace je odborné veřejnosti zpřístupnit nejnovější, ale i starší výzkumné poznatky, které by dokumentovaly nejen vývoj poznání v dané oblasti, ale pomohly by i určit nové směry výzkumu. Jsme si vědomi toho, že časem i tyto poznatky, zde prezentované, budou překonány, ale je čas a hlavně snaha přinést i ucelenější pohled na problematiku znečištění vody z plošných zemědělských zdrojů. Výzkumem bylo potvrzeno, že bez realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělském půdním fondu nelze v současné době docílit významného zlepšení jakosti vody, která odtéká při zvýšených srážkových úhrnech po povrchu zemědělské půdy a z drenážních systémů). Aby systém opatření dobře fungoval, je zdůrazněn SYSTÉM OPATŘENÍ, ne jednotlivá opatření, ale propojená opatření, neboli soustava opatření v subpovodích (50 - 100 ha). Vzhledem ke zjištěným výzkumným poznatkům je zřejmé, že i jakost povrchové a podzemní vody lze ve velké míře řešit pomocí retence vody v povodí, na pozemcích zemědělského půdního fondu. Odtud voda přece odtéká, proto je třeba ji i zde zadržet. Propojená ochrana množství a jakosti vod, tedy aplikace pojmů retence a akumulace vod na zemědělském půdním fondu do zemědělské praxe, by pak mohla významně snížit zatížení vodních toků a vodních nádrží sedimenty, významně snížit vodní erozi půdy, zvýšit zásobu vody v půdě a zvýšit akumulaci vod v povodí, částečně řešit sucho, povodně, zvýšit malé zásoby podzemních vod, a to vše současně. Je tím tak důsledně plněno i ustanovení § 27 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výsledky v knize publikované lze částečně zobecnit i na ostatní oblasti krystalinika České republiky. Problematika je řešena i v projektu „Příprava listů opatření typu A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí“ státního podniku Povodí Vltavy, který je součástí přípravných prací návrhů i vlastních plánů dílčího povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Základem řešení projektu je Metodický návod zahrnující identifikaci kritických bodů a kategorizaci lokalit ohrožených znečištěním z povrchových a podpovrchových plošných zemědělských zdrojů použitelný pro celé území České republiky. Metodika je schválena a certifikována MZe ČR (vydáno Osvědčení MZe ČR čj. 74469/2016-MZe-15120 ze dne 23. 12. 2016). Jedním z využitelných výstupů projektu je prohlížečka zahrnující mapu subpovodí, kde je třeba realizovat opatření, konkrétně pro celé území povodí Vltavy: http://atlaspvl.vumop.cz/. Kontakt: GREEN 4/2018

Green 1/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

letos začínáme již šestnáctou jarní sezonu, kdy nezávislý odborný čtvrtletník GREEN pravidelně vychází. V editorialu jeho prvního čísla, jehož výrobu si ČSG v roce 2003 zadal u vydavatelství Unigolf, čteme: „Greenkeeping je v zahraničí velmi respektovaný obor (i v Čechách si už hráči rychle zvykají na stále vyšší standardy z hlediska dokonalosti herních povrchů), podle nás si zaslouží odpovídající kvalitní tiskovinu… máme nemalé ambice stát se vítaným pomocníkem všech vás, kteří ke své práci potřebujete spíš odborné a zasvěcené informace… vycházet bude na minimálně 16 křídových stranách v plnokrevném provedení... a cíleně rozesílán všem členům ČSG, do všech golfových klubů jejich prezidentům, manažerům a konkrétním správcům hřišť, také do významných českých vzdělávacích center včetně Vysoké školy zemědělské v Praze a Mendelovy univerzity v Brně.“

Těší mě, že minimálně dva poslední „závazky“ se nám postupně podařilo naplnit (a stále daří) více než dobře. Na GREEN dnes narazíte v klubovnách golfových klubů a fotbalových týmů nejen v celé České i Slovenské republice, na pracovních stolech profesionálů – trávníkářů, na odborných akcích i na zajímavých událostech vyloženě sportovního nebo společenského významu…

Je to tak trochu malý zázrak, že náš časopis, fungující pouze z vlastních zdrojů, se nejen prosadil, ale i udržel v konkurenci velkých celků. Ty mají naprosto jiné možnosti a finanční prostředky. Všechno je samozřejmě o každodenní práci. Nás, spolupracujících kolegů a svazových firemních Patronech. Ale především je to o vás, o našich čtenářích. Nadále přivítáme jakýkoliv projev vaší přízně, popřípadě nepřízně, nebo i doporučení, o čem byste si v novém Greenu nejraději přečetli. Bráníte nám rovněž usnout na vavřínech – proto jsme například do tohoto vydání přinesli novou grafiku. Jde o správný krok, podařil se? Těšíme se na další spolupráci! Jsme rádi a vážíme si toho, že vzhledem k vašemu zájmu můžeme působit v oblasti greenkeepingu, která je i díky vám plná dění a aktivit. Na základě toho je každé čtvrtletí o čem psát a informovat, a náš časopis má smysl.

Mimochodem, téměř na den přesně, v prvních únorových dnech před 300 lety, vyšla první česká periodická tiskovina. Kuriozitou bylo, že ještě nepoužívala titulky, takže byla dost nepřehledná. Zprávy v Sobotních (Outerních) Pražských poštovských novinách z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním Jeho císařské a královské milosti obdarované (tak zněl jejich celý název, poštovské proto, že vycházely v sobotu a v úterý – tedy ve dnech, kdy jezdila pošta, která je také rozvážela) byly sice datovány, ale řazeny nikoli chronologicky, ani podle důležitosti. Nýbrž tak, jak se redaktorovi dostaly do rukou. A to někdy, jak si lze dobře představit, trvalo celou věčnost.

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce a radost z úspěchů!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan