DOPORUČUJEME


Bez vody to nepůjde…

datum 10.01.2019 vlozil Luboš Procházka kategorie Zelené vzdělávání

Voda. Čistá voda, pitná voda. Jakou chuť má vlastně čistá voda? Zkusit to někomu vysvětlovat je stejně pošetilé, jako se snažit vysvětlit, proč někoho milujeme. Ale zatímco tisíce lidí dokážou žít bez lásky, nikdo na světě nedokáže žít bez vody. TIP: Kniha Retence a jakost vody Z dlouhodobého hodnocení celkového odtoku vody z malých povodí vyplývá, že přes 40 % vody nám odtéká podpovrchově drenážními systémy. Tato voda je pak nenávratně ztracena pro další využití a je často kontaminována dusičnany a pesticidy. Mějme neustále na paměti, že bez vody to nepůjde. Přejme si, aby dotyčná monografie nezapadla a byla přínosem i motivací… Jestliže spisovatel Izaak Walton (1594 – 1683) básnicky vodu definoval jako „skladiště, do kterého přírody ukládá své zázraky“, lze v dané souvislosti parafrázovat pro život nenahraditelnou půdu jako „úložiště vody a transformátor srážek na odtok“. Tímto Vám předáváme k informaci i dalšímu využití publikaci Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce (Význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně i průvodce vodním režimem krystalinika) autorů Kvítek Tomáš a kolektiv. Kniha pojednává o vztahu retence a jakosti vody v povodí naší nejvýznamnější vodárenské nádrže. Publikace shrnuje široké spektrum poznatků z pedologie, geologie, geomorfologie, hydrologie změny land use a zemědělské výroby. Současně si všímá i vývoje jakosti vody a odnosu látek jak v tocích jednotlivých vodních útvarů, tak i na experimentálních povodích, které jsou základem pro zhodnocení příčin vyplavování látek z půdy a odnosu látek v povrchovém odtoku. Stěžejním poznatkem je zjištění, že v současné zemědělsko-lesní krajině je právě odtok vody nejvýznamnějším faktorem v odnosu látek. Cílem publikace je odborné veřejnosti zpřístupnit nejnovější, ale i starší výzkumné poznatky, které by dokumentovaly nejen vývoj poznání v dané oblasti, ale pomohly by i určit nové směry výzkumu. Jsme si vědomi toho, že časem i tyto poznatky, zde prezentované, budou překonány, ale je čas a hlavně snaha přinést i ucelenější pohled na problematiku znečištění vody z plošných zemědělských zdrojů. Výzkumem bylo potvrzeno, že bez realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělském půdním fondu nelze v současné době docílit významného zlepšení jakosti vody, která odtéká při zvýšených srážkových úhrnech po povrchu zemědělské půdy a z drenážních systémů). Aby systém opatření dobře fungoval, je zdůrazněn SYSTÉM OPATŘENÍ, ne jednotlivá opatření, ale propojená opatření, neboli soustava opatření v subpovodích (50 - 100 ha). Vzhledem ke zjištěným výzkumným poznatkům je zřejmé, že i jakost povrchové a podzemní vody lze ve velké míře řešit pomocí retence vody v povodí, na pozemcích zemědělského půdního fondu. Odtud voda přece odtéká, proto je třeba ji i zde zadržet. Propojená ochrana množství a jakosti vod, tedy aplikace pojmů retence a akumulace vod na zemědělském půdním fondu do zemědělské praxe, by pak mohla významně snížit zatížení vodních toků a vodních nádrží sedimenty, významně snížit vodní erozi půdy, zvýšit zásobu vody v půdě a zvýšit akumulaci vod v povodí, částečně řešit sucho, povodně, zvýšit malé zásoby podzemních vod, a to vše současně. Je tím tak důsledně plněno i ustanovení § 27 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výsledky v knize publikované lze částečně zobecnit i na ostatní oblasti krystalinika České republiky. Problematika je řešena i v projektu „Příprava listů opatření typu A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí“ státního podniku Povodí Vltavy, který je součástí přípravných prací návrhů i vlastních plánů dílčího povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Základem řešení projektu je Metodický návod zahrnující identifikaci kritických bodů a kategorizaci lokalit ohrožených znečištěním z povrchových a podpovrchových plošných zemědělských zdrojů použitelný pro celé území České republiky. Metodika je schválena a certifikována MZe ČR (vydáno Osvědčení MZe ČR čj. 74469/2016-MZe-15120 ze dne 23. 12. 2016). Jedním z využitelných výstupů projektu je prohlížečka zahrnující mapu subpovodí, kde je třeba realizovat opatření, konkrétně pro celé území povodí Vltavy: http://atlaspvl.vumop.cz/. Kontakt: GREEN 4/2018

Green 4/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

konec roku bývá příležitostí ohlédnout se za ním nazpět a zjistit, jestli si z něho budete něco pamatovat, třeba za tři roky. Tedy vlastně i příležitostí připomenout si minimálně pět šest zásadních záležitostí, na které budete v souvislosti s odcházejícím rokem vzpomínat.

Myslím, že rok 2018 byl z pohledu greenkeepingu docela unikátní. Událo se hodně zajímavých věcí, nenudili jsme se. Zbytek není neproniknutelná šeď, ale když má něco trčet z ospalé nudné rutiny, musí to být výjimečné. Stačí retro tři nadmíru vydařené akce, tři novinky novinek?

Možná bych měl vzpomenout komunální volby, i když… Ale „náš“ člověk/čtenář by si určitě měl pamatovat lednový Seminář a výroční konferenci ČSG v kruhové hale ČZU v Praze s volbou nového výkonného výboru, červnový pyšelský Slunovrat, který se vzhledem k odpalům golfových míčků v okamžiku východu slunce stává kultovní záležitostí a pak říjnový Výroční turnaj ČSG v Darovanském dvoře, kde se Josef Čepek po předchozích triumfech v roce 2009 v Sokolově a v roce 2011 v Poděbradech stal nejúspěšnějším hráčem v jeho devatenáctileté historii.

A zmíněné super novinky? Řídil jsem unikátní svahový stroj Ventrac, výjimečný svou konstrukcí a množstvím přídavných zařízení a adaptérů. Projel se novým Club Car Tempo, který přinesl ladné dynamické křivky, exkluzivní možnosti příslušenství a bezprecedentní úroveň konektivity s GPS systémem Visage. A vysekl poklonu sekačce JD 9009A, nenasytnému žroutu rafů s absolutní kontrolou nad strojem. Všechny novinky vznikly s cílem posunout golfovou hru, respektive greenkeeping, o pořádný kus vpřed… Podle mě se to skvěle povedlo.

V každém oboru je to jako když odlupujete slupky „cibule“. Za každou další slupkou, za každým poznáním, jsou zase další otázky, které rozkrýváte. A my se k nim snažíme – i s vaší pomocí – v každém čísle Greenu přinést to nejzajímavější. Typické je, že dnes nikdo neví, jaký bude zítřek. A typické také je, že lidi podle dneška ustavičně posuzují včerejšek, aniž by se pokusili představit si realitu včerejška bez znalosti dneška. Složité? Asi ano. Právě proto, že to je složité na pragmatické pochopení všech souvislostí, jde o dobrý způsob inspirace.

Tak si užívejte přelom roku a myslete na nás stejně často, jako my myslíme na Vás.

Hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2019 mi za celou redakci Greenu dovolte připojit také velké poděkování za dosavadní spolupráci.

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor


KALENDÁŘ AKCÍ


» zobrazit všechny akceNárodní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan