ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Bez vody to nepůjde…

datum 10.01.2019 vlozil Luboš Procházka kategorie Zelené vzdělávání

Voda. Čistá voda, pitná voda. Jakou chuť má vlastně čistá voda? Zkusit to někomu vysvětlovat je stejně pošetilé, jako se snažit vysvětlit, proč někoho milujeme. Ale zatímco tisíce lidí dokážou žít bez lásky, nikdo na světě nedokáže žít bez vody. TIP: Kniha Retence a jakost vody Z dlouhodobého hodnocení celkového odtoku vody z malých povodí vyplývá, že přes 40 % vody nám odtéká podpovrchově drenážními systémy. Tato voda je pak nenávratně ztracena pro další využití a je často kontaminována dusičnany a pesticidy. Mějme neustále na paměti, že bez vody to nepůjde. Přejme si, aby dotyčná monografie nezapadla a byla přínosem i motivací… Jestliže spisovatel Izaak Walton (1594 – 1683) básnicky vodu definoval jako „skladiště, do kterého přírody ukládá své zázraky“, lze v dané souvislosti parafrázovat pro život nenahraditelnou půdu jako „úložiště vody a transformátor srážek na odtok“. Tímto Vám předáváme k informaci i dalšímu využití publikaci Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce (Význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně i průvodce vodním režimem krystalinika) autorů Kvítek Tomáš a kolektiv. Kniha pojednává o vztahu retence a jakosti vody v povodí naší nejvýznamnější vodárenské nádrže. Publikace shrnuje široké spektrum poznatků z pedologie, geologie, geomorfologie, hydrologie změny land use a zemědělské výroby. Současně si všímá i vývoje jakosti vody a odnosu látek jak v tocích jednotlivých vodních útvarů, tak i na experimentálních povodích, které jsou základem pro zhodnocení příčin vyplavování látek z půdy a odnosu látek v povrchovém odtoku. Stěžejním poznatkem je zjištění, že v současné zemědělsko-lesní krajině je právě odtok vody nejvýznamnějším faktorem v odnosu látek. Cílem publikace je odborné veřejnosti zpřístupnit nejnovější, ale i starší výzkumné poznatky, které by dokumentovaly nejen vývoj poznání v dané oblasti, ale pomohly by i určit nové směry výzkumu. Jsme si vědomi toho, že časem i tyto poznatky, zde prezentované, budou překonány, ale je čas a hlavně snaha přinést i ucelenější pohled na problematiku znečištění vody z plošných zemědělských zdrojů. Výzkumem bylo potvrzeno, že bez realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělském půdním fondu nelze v současné době docílit významného zlepšení jakosti vody, která odtéká při zvýšených srážkových úhrnech po povrchu zemědělské půdy a z drenážních systémů). Aby systém opatření dobře fungoval, je zdůrazněn SYSTÉM OPATŘENÍ, ne jednotlivá opatření, ale propojená opatření, neboli soustava opatření v subpovodích (50 - 100 ha). Vzhledem ke zjištěným výzkumným poznatkům je zřejmé, že i jakost povrchové a podzemní vody lze ve velké míře řešit pomocí retence vody v povodí, na pozemcích zemědělského půdního fondu. Odtud voda přece odtéká, proto je třeba ji i zde zadržet. Propojená ochrana množství a jakosti vod, tedy aplikace pojmů retence a akumulace vod na zemědělském půdním fondu do zemědělské praxe, by pak mohla významně snížit zatížení vodních toků a vodních nádrží sedimenty, významně snížit vodní erozi půdy, zvýšit zásobu vody v půdě a zvýšit akumulaci vod v povodí, částečně řešit sucho, povodně, zvýšit malé zásoby podzemních vod, a to vše současně. Je tím tak důsledně plněno i ustanovení § 27 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výsledky v knize publikované lze částečně zobecnit i na ostatní oblasti krystalinika České republiky. Problematika je řešena i v projektu „Příprava listů opatření typu A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí“ státního podniku Povodí Vltavy, který je součástí přípravných prací návrhů i vlastních plánů dílčího povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Základem řešení projektu je Metodický návod zahrnující identifikaci kritických bodů a kategorizaci lokalit ohrožených znečištěním z povrchových a podpovrchových plošných zemědělských zdrojů použitelný pro celé území České republiky. Metodika je schválena a certifikována MZe ČR (vydáno Osvědčení MZe ČR čj. 74469/2016-MZe-15120 ze dne 23. 12. 2016). Jedním z využitelných výstupů projektu je prohlížečka zahrnující mapu subpovodí, kde je třeba realizovat opatření, konkrétně pro celé území povodí Vltavy: http://atlaspvl.vumop.cz/. Kontakt: GREEN 4/2018

Green 2/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

již podeváté za sebou nechybí v každém letním čísle Greenu reportážní ohlédnutí za golfovým turnajem „Slunovrat“, kterým čeští greenkeepeři spolu s jejich přáteli, obchodními partnery a prémiovými členy LGCP slaví 21. června příchod letního slunovratu. Také tentokrát stačí nalistovat stranu 12… Turnaj, k jehož raritám patří vedle originální předstartovní přípravy, vstávání do hluboké noční tmy či obětavé válcování greenů ve dvě ráno, se znovu se těšil velkému zájmu. Zasáhl celé Česko. Na start se postavili zástupci severočeského Malevilu, jihočeského GK Krč u Protivína, západočeského Kláštera Teplá i severomoravských Šilheřovic – Daniela a Pavel Pniakovi to do středočeských Pyšel měli ze všech nejdále. A nás těší, že se turnaj v malebném Posázaví (mimochodem, Golf Loreta získal název podle kaple z roku 1699 na nedalekém vršku, jedné z mnoha nápodob stavby zvané Santa Casa – Svatá chýše z italského Lorenta), dobře zabydlel.

Z rodinných důvodů musel turnaj, bohužel, letos vynechat pyšelský head greenkeeper Bohuslav Shejbal, který se vždy osvědčil jako obětavý organizátor a pozorný hostitel (greenkeeperskému řemeslu se vyučil v USA u Freda Dickmana, v Broadmoore Golf Resortu v Coloradu Springs, české zkušenosti má mj. z ústeckých Teras, Poděbrad a z Black Bridge). Poslal z Řecka alespoň zdravici s přáním Hezké a pohodové hry. A s potutelným úsměvem na rtech určitě k němu přidal, že když se začne mluvit o zániku naší planety, obvykle se při tom handluje s cifrou pět miliard let. Tou dobou by totiž mělo Slunce vstoupit do finální fáze svého života a měnit se v rudého obra. Pozor, taková solární expanze přitom zřejmě spolkne celou naši planetu!

Ve skutečnosti se však život na Zemi takto žhavého konce nejspíše bát nemusí – pro většinu forem života bude totiž planeta jejich hřbitovem už zhruba za 500 milionů let. Stane se tak postupným zvyšováním slunečního jasu. To zvýší tempo zvětrávání křemičitanů, v důsledku čehož poklesne míra oxidu uhličitého v atmosféře. Zatímco dnes se bojíme přemíry tohoto skleníkového plynu, ani opačný extrém není dobrou zprávou. Nejpozději za 600 milionů let jeho množství v atmosféře poklesne pod limit nezbytný pro udržování fotosyntézy u většiny druhů vyšších rostlin. Důsledkem bude masové vymírání stromů a kolaps dnešní podoby potravního řetězce. Postupně se na onen svět vydá nejen rostlinný život, ale i život živočišný, který stojí a padá na dostatku rostlinné potravy.

Wow, jak uklidňující bylo v dané souvislosti slovo spolumajitele a „duchovního otce“ golfových Pyšel pana Martina Křížka po slavnostním vyhlášení výsledků, který se tradičně k hrajícím účastníkům přidal: „Chceme dopřát greenkeeperům, klientům a našim členům krásný golfový den, tedy i ten slunovratový, nejdelší den v roce – a vidět je odjíždět spokojené a s úsměvem.“ Ať žije pyšelský letní Slunovrat 2020!

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce
a hodně trávníkářských úspěchů!
LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan