DOPORUČUJEME


Platíte správně stočné?

datum 06.07.2018 vlozil Luboš Procházka kategorie Zajímavosti

Spotřebitelé často platí stočné, i když nemusejí. Nemají jasno v tom, jak se vypočítává vodné a stočné a jaká mají jakožto odběratelé práva a povinnosti. Jak upozorňuje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest Lukáš Zelený, stočné se platí za odvádění, čistění nebo jiné zneškodňování odpadních vod. Povinnost platit stočné tak vzniká okamžikem vtoku odpadních a srážkových vod do kanalizace. Za odvod srážek domácnosti neplatí nic. „Při stanovení stočného se vychází z toho, že do kanalizace odvedete stejné množství vody, jako odeberete. Pokud byste prokázali, že spotřebujete bez vypouštění do kanalizace ročně více než 30 m3 vody, můžete požádat o snížení stočného. Třeba když vodu z bazénu vypouštíte na zahradu. Žádost však musíte doložit důkazy, například fotodokumentací,“ vysvětluje Zelený. Při stanovení stočného se vychází z toho, že do kanalizace odvedete stejné množství vody, jako odeberete. Mnoho zahrádkářů proto používá tzv. podvojný nebo také podružný zálivkový vodoměr. Ten slouží k odečtu spotřebované vody, která nejde do kanalizace. Podružný vodoměr by podle zákona měl být osazen na náklady odběratele, který by si měl i ohlídat úřední ověření vodoměru, které musí být v případě studené vody podle vyhlášky č. 345/2002 jednou za šest let. Kontroly podružných vodoměrů mohou být zmíněny i ve smlouvě s dodavatelem. „Ověření měřidel nemusí být vykonáváno dodavatelem, vydává jej Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko v podobě úřední značky nebo ověřovacího listu. Vlastník podružného vodoměru si může mezi ověřovateli vybrat,“ upozorňuje na svých stránkách Sdružení obrany spotřebitelů. Zlevní voda? Dodávky vody a odvod odpadních vod se poskytují na základě smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Dodavatelem je obvykle vodárna, obec či svazek obcí, odběratelem je zpravidla vlastník nemovitosti. „Smlouvu je možné uzavřít i s nájemcem, ale dodavatelé se tomu zpravidla brání s tím, že v případě dluhu odběratele je výhodnější mít zavázaného přímo vlastníka,“ říká Zelený. Platba za pitnou vodu a službu spojenou s jejím dodáním, takzvané vodné, se skládá obvykle z pevné a pohyblivé složky. Zatímco povinnost platit pevnou složku vzniká již připojením k vodovodu, povinnost platit pohyblivou složku vzniká vtokem pitné vody za vodoměr či do přípojky. Podrobnosti o ceně, fakturaci a způsobu placení za dodávky pitné vody a odvod odpadních vod stanoví smlouva. Vodné a stočné se platí obvykle měsíčně formou záloh, jejichž výše se stanovuje podle předchozí spotřeby. Zálohy se pak vypořádávají ve faktuře, která se vystavuje jednou ročně. Průměrná celková výše vodného a stočného včetně daně z přidané hodnoty (DPH) má letos podle lednového odhadu Sdružení oboru vodovodů a kanalizace ČR vzrůst na 86 až 88 korun za metr krychlový, tedy zhruba o tři procenta. Žádná z komodit v Česku od začátku 90. let nezdražila tak výrazně jako voda. Zástupci rodící se vlády ANO a ČSSD tvrdí, že se na ceny vody zaměří. V návrhu programového prohlášení slibují „důslednou kontrolu regulovaných cen, především vodného a stočného“. Ministerstvo financí už také v novele zákona o DPH navrhlo přesunout některé služby včetně vodného a stočného z 15procentní do desetiprocentní sazby DPH. Odběratel je povinen umožnit přístup k vodoměru Množství dodané vody se měří v naprosté většině případů vodoměrem. Jeho osazení, údržbu a výměnu provádí dodavatel a může jej také zajistit proti neoprávněné manipulaci. Vy jako odběratel musíte dodavateli umožnit přístup k vodoměru, nesmíte do něj zasahovat a musíte jej chránit před poškozením. „Vodoměrem zaznamenaná hodnota slouží jako podklad k vyúčtování. Pokud vodoměr nemáte, určuje se množství odebrané vody náhradním výpočtem podle zvláštní vyhlášky. Nemůže-li dodavatel zjistit hodnoty na vodoměru kvůli tomu, že odběratel nespolupracuje, může při vyúčtování vyjít ze spotřeby za stejné období v předchozím roce,“ podotýká Zelený. Máte-li pochybnosti o správnosti měření, máte právo si na vlastní náklady zajistit nezávislou metrologickou zkoušku v místě instalace. „Ve smlouvě o dodávkách může být stanoveno, že na základě reklamace odběratele zajistí provedení nezávislé metrologické zkoušky dodavatel. Zkoušku provádí Český metrologický institut za pomoci nezávislého měřidla a za přítomnosti zástupce dodavatele. Pokud se ukáže, že instalovaný vodoměr vykazuje větší než povolené odchylky, hradí metrologickou zkoušku dodavatel,“ uvádí Zelený. Množství odebrané vody se pak určí podle předchozí spotřeby za stejné období, případně podle předpokládané budoucí spotřeby nebo dohodou. Rozúčtování v bytovém domě V domě s byty vychází dodavatel z údajů na patním vodoměru. O způsobu rozúčtování mezi domácnostmi se rozhoduje dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, členů společenství vlastníků nebo družstva. Pokud není takové rozhodnutí přijato, rozúčtují se náklady na dodávky vody v poměru k hodnotám naměřeným bytovými vodoměry. „Rozdíl v hodnotách naměřených na patním vodoměru a bytových vodoměrech může být až 25 procent, což může být způsobeno úniky vody, chybami vodoměrů či nelegálním odběrem. V případě větších rozdílů se doporučuje provést zkoušku vodoměru,“ dodává Zelený.

Green 4/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

konec roku bývá příležitostí ohlédnout se za ním nazpět a zjistit, jestli si z něho budete něco pamatovat, třeba za tři roky. Tedy vlastně i příležitostí připomenout si minimálně pět šest zásadních záležitostí, na které budete v souvislosti s odcházejícím rokem vzpomínat.

Myslím, že rok 2018 byl z pohledu greenkeepingu docela unikátní. Událo se hodně zajímavých věcí, nenudili jsme se. Zbytek není neproniknutelná šeď, ale když má něco trčet z ospalé nudné rutiny, musí to být výjimečné. Stačí retro tři nadmíru vydařené akce, tři novinky novinek?

Možná bych měl vzpomenout komunální volby, i když… Ale „náš“ člověk/čtenář by si určitě měl pamatovat lednový Seminář a výroční konferenci ČSG v kruhové hale ČZU v Praze s volbou nového výkonného výboru, červnový pyšelský Slunovrat, který se vzhledem k odpalům golfových míčků v okamžiku východu slunce stává kultovní záležitostí a pak říjnový Výroční turnaj ČSG v Darovanském dvoře, kde se Josef Čepek po předchozích triumfech v roce 2009 v Sokolově a v roce 2011 v Poděbradech stal nejúspěšnějším hráčem v jeho devatenáctileté historii.

A zmíněné super novinky? Řídil jsem unikátní svahový stroj Ventrac, výjimečný svou konstrukcí a množstvím přídavných zařízení a adaptérů. Projel se novým Club Car Tempo, který přinesl ladné dynamické křivky, exkluzivní možnosti příslušenství a bezprecedentní úroveň konektivity s GPS systémem Visage. A vysekl poklonu sekačce JD 9009A, nenasytnému žroutu rafů s absolutní kontrolou nad strojem. Všechny novinky vznikly s cílem posunout golfovou hru, respektive greenkeeping, o pořádný kus vpřed… Podle mě se to skvěle povedlo.

V každém oboru je to jako když odlupujete slupky „cibule“. Za každou další slupkou, za každým poznáním, jsou zase další otázky, které rozkrýváte. A my se k nim snažíme – i s vaší pomocí – v každém čísle Greenu přinést to nejzajímavější. Typické je, že dnes nikdo neví, jaký bude zítřek. A typické také je, že lidi podle dneška ustavičně posuzují včerejšek, aniž by se pokusili představit si realitu včerejška bez znalosti dneška. Složité? Asi ano. Právě proto, že to je složité na pragmatické pochopení všech souvislostí, jde o dobrý způsob inspirace.

Tak si užívejte přelom roku a myslete na nás stejně často, jako my myslíme na Vás.

Hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2019 mi za celou redakci Greenu dovolte připojit také velké poděkování za dosavadní spolupráci.

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor


KALENDÁŘ AKCÍ


» zobrazit všechny akceNárodní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan